Obchodní podmínky

VZDĚLÁVÁNÍ | PRO | SOCIÁLNÍ | SLUŽBY

Pro všechny kurzy a vzdělávací aktivity pořádané vzdělavatelem jsou platné následující obchodní podmínky.

PŘIHLÁŠKA NA KURZ

Na vámi zvolenou vzdělávací aktivitu/ kurz se přihlásíte prostřednictvím pomocí on-line přihlašovacího formuláře "Přihláška na kurz" který je umístěný u  anotace daného kurzu. Další způsob přihlášení je možný vyplněním písemné přihlášky a její zaslání prostřednictvím e-mailu nebo poštou. Přihlášení telefonicky není možné. Přihláška se stává závaznou v okamžiku elektronického přihlášení na www.vzdelavani-pss.cz

Písemná přihláška k vyplnění ZDE Přihláška na kurz ke stažení

Po vyplnění přihlášky vám na vámi uvedený kontakt (zpravidla e-mailový účet, případně doručovací adresu) zašleme potvrzení
o přijetí přihlášky a následně vám zašleme fakturu v dostatečném předstihu před konáním vzdělávacího kurzu. 
Zajištěné místo
na kurzu máte až po obdržení platby (zaplacením faktury) na účet vzdělavatele.

U kurzů na "klíč" bude přihlášení i fakturace realizována po vzájemné dohodě mezi objednavatelem (tj. organizací, která bude
mít zájem o kurz) a vzdělavatelem.
Více informací ohledně kurzů, organizačního zajištění atd. získáte ZDE 
odpovědi na časté dotazy

TERMÍNY KONÁNÍ KURZŮ A ZMĚNA NEBO ZRUŠENÍ TERMÍNU KONÁNÍ KURZU

Aktuální termíny kurzů jsou vypsané na webových stránkách vzdělavatele. Další možností informování o nabídce kurzů vzdělavatelem je zaslání e-mailem nebo letákem.

Změna termínu účasti na kurzu ze strany zájemce o kurz je možná pouze v případě předchozí dohody se vzdělavatelem.     
Změna termínu konání kurzu ze strany vzdělavatele je možná pouze v případě předchozí dohody se zájemcem o kurz.

Vzdělavatel si vyhrazuje právo na úpravu programu v rámci vzdělávací akce, změnu či zrušení termínu vzdělávací akce, lektora a místa realizace vzdělávací akce z provozních či jiných důvodů vyplývajících z povahy podnikání.

Vzdělavatel si vyhrazuje právo kurz zrušit, případně nabídnout jeho konání v náhradním termínu z důvodu nízkého počtu účastníků, méně jak 6 (slovy-šest-) osob kurz online formou, 12 (slovy-dvanáct-) osob prezenční formou. Kvalifikační kurz PSS minimální počet 12 osob (slovy-dvanáct-). O této skutečnosti vzdělavatel informuje přihlášené účastníky 5 (slovy-pět-) kalendářních dní před termínem konání kurzu.

Vzdělavatel si vyhrazuje právo kurz přesunout a realizovat v náhradním termínu a to z těchto důvodů (nenaplnění kapacity kurzu
tj. nízký počet přihlášených účastníků, nemoc  lektora, která neumožňuje prezentaci kurzu, zrušení pronájmu výukových prostor pronajímatelem, vyšší moc). Dojde-li ke zrušení kurzu v den konání kurzu, poskytovatel nehradí náklady spojené s vysláním účastníka. 

Při zrušení termínu vzdělávacího kurzu ze strany vzdělavatele mají zájemci, kteří byli přihlášeni na kurz, nárok na realizaci kurzu   
v náhradním termínu. Pokud by zájemci o kurz nevyužili volby náhradního termínu, mají nárok na vrácení kurzovného v celé jeho výši.

Změna formy kurzu - v případě konání vzdělávacího kurzu v prezenční formě (v učebně) a současně omezení konání těchto aktivit
z důvodu nařízení aktuálních vládních opatření ČR - bude kurz realizovaný v online formě.

Minimální počet účastníků na vzdělávacím kurzu v prezenční formě (učebna) je 12 (slovy-dvanáct-) osob. Minimální počet účastníků na vzdělávacím kurzu v online formě je 6 (slovy-šest-) osob. Kurzy na klíč v organizaci, počet účastníků se stanovuje dle vzájemné dohody mezi vzdělavatelem a zájemcem o kurz (organizace).

VYUČOVACÍ JEDNOTKA

Kurz je rozdělený do vyučovacích hodin. Jedna vyučovací hodina trvá 45 minut.

CENA VZDĚLÁVACÍHO KURZU

Cena kurzu je uvedena za jednoho účastníka. Ceny kurzů jsou uváděny v CZK (koruna česká). Akreditovaný kvalifikační (rekvalifikační) kurz je osvobozený od DPH Vzdělavatel není plátce DPH. Cena vzdělávacích aktivit a kurzů na "klíč" je smluvní
na základě dohody mezi objednavatelem a vzdělavatelem.

PLATEBNÍ PODMÍNKY A ZPŮSOB PLATBY

Cena vzdělávací aktivity - kurzu/ semináře (dále jen kurzovné) je uvedena na webových stránkách vzdělavatele. Cena kurzu       
na "klíč" je stanovena na základě dohody mezi objednavatelem a vzdělavatelem.

Platba za kurz je možná pouze bankovním převodem po vystavení zálohové faktury/ faktury (daňový doklad). Doklad zašleme
v dostatečném předstihu před konáním kurzu.

Při platbě peněžní částky (kurzovného) na bankovní účet vzdělavatele je třeba uvést variabilní symbol, který je shodný                   
s číslem faktury. 
Zajištěné místo na kurzu máte až po obdržení platby (zaplacením faktury) na účet vzdělavatele.

Penále za pozdní úhradu faktury činí 0,5% za každý den z prodlení se splacením faktury (daňový doklad) Tato lhůta začíná  následující den po uplynutí data splatnosti, které je uvedeno na faktuře. 

Právní vztahy výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb.,
Občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími. 

ZRUŠENÍ ÚČASTI NA VZDĚLÁVACÍM KURZU ZE STRANY ÚČASTNÍKA/ OBJEDNAVATELE

Odstoupení od účasti na kurzu (zrušení přihlášky) je povinen účastník/ objednavatel oznámit e-mailem/ dopisem na:
info (zavináč) vzdelavani-pss.cz nebo vzdelavani-pss (zavináč) email.cz. Telefonicky účast na kurzu zrušit nelze.
Do zprávy uveďte název kurzu, termín konání kurzu a osobu nebo osoby, které z kurzu odhlašujete.

STORNO PODMÍNKY

Otevřené kurzy (prezenční i online):
V případě, že zájemce sám zruší svou účast na kurzu, platí následující storno podmínky: 
Zrušení účasti na kurzu lze provést prokazatelným způsobem (e-mail zpráva, dopis). Telefonicky zrušit účast na kurzu lze v časové tísni, následně je nutné zrušení účasti doložit formou e-mailové zprávy či dopisem. 

Odhlášení z kurzu bez stornopoplatku lze provést nejpozději 8 (slovy-osmý-) pracovní den před konáním vzdělávacího kurzu
v dané formě (online/prezenční). V tomto případě vám nebudeme účtovat žádný storno poplatek.                                                      
5
0% ceny kurzovného při zrušení závazné objednávky kurzu 7 (slovy-sedm-) a méně pracovních dní před dnem konání kurzu.               
100% ceny kurzovného v
 případě, že účastník zruší kurz 1 (slovy-jeden-) pracovní den předcházející  před dnem konání kurzu, a v případě, že na kurz nenastoupí či účast zruší v den konání kurzu.         

V případě, že se přihlášený zájemce kurzu nemůže zúčastnit, lze za něj poslat náhradníka. Tato změna je možná pouze               
po vzájemné dohodě se vzdělavatelem.      

Při zrušení účasti na kurzu (ze strany účastníka) v den jeho konání, např. pro nemoc, ošetřovné apod., bude účastníkovi nabídnuta možnost   se kurzu zúčastnit v náhradním termínu. Pokud této možnosti nevyužije, kurzovné se nevrací.  Možnost účasti na vzdělávacím kurzu v náhradním termínu se poskytuje pouze jedenkrát, nelze ji využívat opakovaně. Telefonicky zrušit objednávku kurzu nelze.             

Storno podmínky pro Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách (prezenční forma):

Odhlášení z kurzu bez storno poplatku lze provést nejpozději 22 (slovy-dvacet dva-) pracovních dní před konáním kvalifikačního kurzu V tomto případě vám nebudeme účtovat žádný storno poplatek.
50% ceny kurzovného při zrušení závazné objednávky kvalifikačního kurzu 21 (slovy-dvacet jedna-) pracovních dní před dnem konání kvalifikačního kurzu.
70 % ceny kurzovného při zrušení závazné objednávky kvalifikačního kurzu 7 (slovy-sedm-) a méně pracovních dní před dnem konání kvalifikačního kurzu. 100 % ceny kurzovného v případě,  
že účastník zruší kurz 1 (slovy-jeden-) pracovní den předcházející před dnem konání kvalifikačního kurzu, a v případě, že účastník v den jeho konání účast zruší/ nebo se na kurz nedostaví a nezúčastní se bez doloženého udání důvodu. V případě, že účastník v průběhu bez udání relevantních důvodů účast přeruší kurzovné ani jeho poměrná část se nevrací. V případě, že účastník má absenci nad 20 %, v kurzovné ani jeho poměrná část se nevrací.

Nemůžete-li se zúčastnit, na kurz můžete poslat náhradníka. O této skutečnosti je nutné informovat pořadatele kurzu/vzdělavatele prokazatelnou formou (e-mail, dopis) a vzájemně si tuto změnu odsouhlasit. Náhradníka není možné poslat již v průběhu konání kurzu. Telefonicky zrušit objednávku kurzu nelze.

Storno podmínky pro kurzy na "KLÍČ" (tj. v organizacích):

V případě, že objednavatel (organizace) odstoupí od smlouvy a zruší konání kurzu, platí následující storno podmínky:
 Ž
ádný storno poplatek při zrušení závazné objednávky kurzu více než 22 pracovních dní před dnem konáním kurzu.
50 % ceny kurzovného při zrušení závazné objednávky kurzu od 21- 14 pracovních dní před dnem konání kurzu.
80 % ceny kurzovného při zrušení závazné objednávky kurzu méně než 13-2 pracovních dní před dnem konání kurzu.
100% ceny kurzovného pokud se organizace (objednavatel kurzu) zruší kurz  
zruší kurz 1 (slovy-jeden-) pracovní den předcházející před dnem konání kurzu či v den jeho konání.

Ve zvláštních případech (např.: nemoc většiny účastníků kurzu na "klíč") bude organizaci (objednavateli) nabídnuta možnost kurz uskutečnit v náhradním termínu a to na základě vzájemné dohody mezi vzdělavatelem a organizací (objednavatelem). Pokud této možnosti nevyužije, kurzovné se nevrací. Odstoupení od smlouvy je nutné oznámit e-mailem na info(zavináč)vzdelavani-pss.cz nebo vzdelavani-pss(zavináč)email.cz. Telefonicky zrušit objednávku kurzu nelze.

Storno podmínky pro vzdělávací akce/ pobyty:
Jedná se o vzdělávací akce zahrnující pobyt.
V případě storna přihlášky více jak 50 kalendářních dnů před akcí je storno bez poplatku.
Storno přihlášky méně jak 50 kalendářních dnů před akcí a méně se hradí storno poplatek ve výši 50% z ceny akce/pobytu.
Na relaxační a vzdělávací pobyty apod. není možné uplatnit žádnou z nabízených slev a slevových akcí.  

OSVĚDČENÍ

Osvědčení v případě konání formou on-line vám zašleme po absolvování školení e-mailem v elektronické podobě
s platným elektronickým podpisem
(kvalifikovaný certifikát). Tato forma je považována za originál a je akceptovatelná MPSV/ MŠMT. 
Osvědčení při realizaci školení prezenční formou je osvědčení předáno osobně účastníkům na závěr školení, případně zasláno elektronickou nebo běžnou poštou. Podmínkou pro vydání osvědčení je účast na vzdělávacím programu v plném rozsahu tj. kurzy 6 a 8 výukových hodin, 100% účast, kurzy nad 8 výukových hodin 90% účast.  Tj. povolená absence 10 %.  

SLEVY Z CENY VZDĚLÁVACÍHO KURZU

Slevy z ceny kurzů (například kurz "na klíč") jsou individuální po vzájemné domluvě mezi vzdělavatelem a objednavatelemkurzu. Další slevy jsou věrnostní slevy, hromadné slevy, procentní slevy (časově omezené, při objednávce kurzu do určitého data z naší nabídky), slevy v akci (například 2+1 ZDARMA), slevy pro studenty vysokých a vyšších odborných škol v ČR oboru sociální práce
a příbuzných oborů. Více informací získáte ZDE slevy a akce. Obecné podmínky pro všechny slevy - slevu je možné obdržet pouze při splnění podmínek, které jsou u ní uvedeny. V případě, že podmínky ve slevě nebudou splněny, nevzniká na slevu nárok. Slevy nelze kombinovat. Pokud slevu neuplatníte v přihlášce prostřednictvím pole "mám slevový kód", nebo slevu (její KÓD) neuvedete do pole "vaše další sdělení" na slevu nevzniká nárok.

Na Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách není možné uplatnit žádnou z nabízených slev a slevových akcí.
Na relaxační a vzdělávací pobyty apod. není možné uplatnit žádnou z nabízených slev a slevových akcí.                         

DALŠÍ INFORMACE

V kurzech jsou účastníkům poskytnuty výukové materiály. Vzdělávací kurzy jsou akreditovány MPSV ČR. Účastník kurzu získá osvědčení o absolvování daného kurzu, kterého se osobně zúčastnil. Účastník akreditovaného vzdělávacího kurzu obdrží osvědčení, které slouží jako doklad o absolvování dalšího vzdělávání podle § 111; Zákona č. 108/2006 Sb.

Podpora projektu/ nadace/ organizace - za osobu účastníka na vzdělávacím kurzu za daný rok bude odvedena částka               
v hodnotě 0,5% ze zisku po účetním zpracování (tj. zjištěné příjmy a vynaložené výdaje) na podporu zvoleného projektu. Zasláním přihlášky/ objednávky na kurz souhlasíte se záměrem vzdělavatele podpořit tento projekt/ nadaci/ organizaci. Více informací získáte ZDE Podpora projektu

Reference (názory účastníků) -  zveřejňujeme s vědomím a na základě souhlasu účastníka, který referenci poskytl. Uveřejněné reference získáváme z vyplněných Hodnotících dotazníků, které archivujeme. Reference vybíráme způsobem, který má vypovídající a relevantní hodnoty k danému produktu.

Odpovědnost za závady/ škody - vzdělavatel nezodpovídá za závady, které mohou vzniknout objednavateli (účastníkovi) formou online kurzu/ vzdělávacího programu z důvodu jeho zastaralého hardwaru či softwaru, pomalému internetovému připojení, neaktualizovanému internetovému prohlížeči či nenainstalovanému softwaru nutnému pro spuštění online programu/ kurzu nebo doprovodných materiálů.

Doplňující informace
Kurz nebo online vzdělávací program nenahrazuje lékařskou či psychoterapeutickou péči, ani právní poradenství. Účast v programu je určena lidem, kteří mají zájem o profesní a osobní rozvoj. 
Obsah nabízených produktů (vzdělávací kurzy, texty článků aj.) je chráněn autorským právem a je zakázáno jej dále šířit, není-li vzdělavatelem výslovně uvedeno jinak.

POJMY

Pojem "kurzovné" - označuje cenu kurzu/ za 1 účastníka kurzu (otevřené kurzy v prezenční formě, online kurzy), celkovou cenu sjednanou mezi objednavatelem a vzdělavatelem za vzdělávací akci (u kurzu na klíč).

ZKRATKY

MPSV ČR - Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky
MŠMR ČR - Ministerstvo školství a tělovýchovy České republiky
DPH - daň z přidané hodnoty
IČO - identifikační číslo osoby
ID datová schránka - zkratka pro identifikaci, nástroj elektronické komunikace
Sb. - sbírka (zákona)

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami: vzdělavatelem: Marie Mikulajská, DiS.,
 Rychnov na Moravě 171, 569 34, Česká republika, IČO: 08985332, (dále vzdělavatel) a na straně druhé objednavatelem:
 organizací, firmou či fyzickou osobou (dále objednavatel).

Vzdělavatel si vyhrazuje právo provádět běžné změny v obchodních podmínkách bez předchozího upozornění. O zásadních
a důležitých změnách v obchodních podmínkách vyrozumí zákazníky odpovídajícím a průkazným způsobem.

Ochrana osobních údajů ZDE Ochrana osobních údajů

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 01. 01. 2022. 
Datum poslední aktualizace: 01. 01. 2024.

Kontaktní údaje

Vzdělavatel: Marie Mikulajská, DiS.
Rychnov na Moravě 171, 569 34

Telefonní kontakt: +420 775 312 769
IČO: 08985332
Web: www.vzdelavani-pss.cz
Email: info@vzdelavani-pss.cz; vzdelavani-pss@email.cz
Číslo bankovního účtu:257909033/0600
ID datová schránka: 4b62ze2