Ochrana osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou zpracovány a uchovány v souladu s těmito zákonnými předpisy a nařízeními:

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů -General Data Protection Regulation - GDPR

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Správce vašich osobních údajů

Správcem vašich osobních údajů je vzdělavatel: Marie Mikulajská, DiS. IČ 08985332, Rychnov na Moravě 171, 569 34, který je zároveň provozovatelem webové stránky www.vzdelavani-pss.cz. Prohlašuji, že jako správce zpracovávám vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu.

Využíváme služeb třetích stran, jako jsou poskytovatelé služeb, zprostředkovatelé a dodavatelé, pro zajištění podpory interních funkcí webových stránek, pro pomoc se správou webových stránek a jejich funkcemi a vývoj aplikací. Tyto třetí strany mají přístup k Vašim údajům v omezeném rozsahu a pro své potřeby je nezpracovávají.

Kontaktní údaje

Správce osobních údajů můžete kontaktovat telefonicky + 420 774 312 769 nebo e-mailem: info@vzdelavani-pss.cz nebo vzdelavani-pss@email.cz.

Jaké údaje o vás jsou zpracovávány, za jakým účelem a v jakém rozsahu

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze pro tyto účely:

  • realizace akreditovaného vzdělávacího programu pro zaměstnance sociálních služeb, vystavení osvědčení a fakturace
  • realizace neakreditovaného vzdělávacího programu - vystavení osvědčení a fakturace
  • realizace neakreditovaného vzdělávacího programu pro veřejnost, vydání osvědčení a fakturace
  • dodržení našich zákonných povinností - povinnost zpracovávat některé osobní údaje jsou dané právními předpisy. Zpracování některých údajů je tak nezbytné pro splnění zákonných povinností tj. povinnost zpracovávat a uchovávat údaje po určenou dobu.

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v tomto rozsahu:

  • informovat o vzdělávacích aktivitách (kurzy, školení, semináře atp.)
  • při zpracování přihlášek na vzdělávací kurz
  • při vydávání osvědčení vzdělávacích kurzů
  • pro vzájemnou komunikaci

Identifikační a kontaktní údaje: e-mailová adresa, případně jméno a příjmení jsou zpracovávány za účelem zasílání informací o připravovaných vzdělávacích aktivitách, zasílání obchodních sdělení, článků, nabídek kurzů apod. Ze zasílání tohoto typu informací se můžete kdykoliv odhlásit, vaše údaje v tomto případě budou vymazány.

Identifikační a kontaktní údaje: jméno a příjmení, název firmy/organizace, sídlo/adresa včetně PSČ, IČ a DIČ, kontaktní e-mailová adresa a telefonní číslo jsou zpracovávány za účelem uzavření smluvního vztahu a poskytnutí služby/plnění tj. evidence přihlášky na kurz/ seminář.

Identifikační údaje: jméno a příjmení, tituly, datum a místo narození jsou zpracovávány za účelem vydání osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího kurzu; vyhláška 176/2009 Sb. v platném znění. Po absolvování vzdělávacího kurzu jsou osobní údaje uchovávány z důvodu povinnosti evidence vydaných osvědčení. Pokud není z nějakého důvodu osvědčení vydáno a zaevidováno, budou tyto údaje z databáze vymazány.

Identifikační údaje: jméno a příjmení zákazníka, název firmy/organizace, sídlo/adresa včetně PSČ, IČ a DIČ jsou zpracovávány za účelem povinnosti vedení účetnictví -vystavení, evidence a ukládání účetních dokladů.

Tyto výše uvedené osobní údaje zpracováváme na základě těchto titulů - Plnění smlouvy, Právní povinnosti
a Oprávněného zájmu. Osobní údaje zpracováváme mechanicky a automaticky a to přímo nebo prostřednictvím třetích subjektů, které mohou být správcem pověřeny pro zpracování osobních údajů. Tyto údaje zpracováváme
po dobu stanovenou zákonem.

Marketing a propagace, zasílání letáků, článků, programů kurzů apod.
Vaše osobní údaje (e-mail, jméno a příjmení) využíváme za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení, článků, nabídek kurzů apod. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu 3 let od poslední objednávky. Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám nabídky jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 3 let od udělení. Svůj souhlas se zasíláním novinek a článků můžete odvolat použitím odhlašovacího odkazu v patičce každého zaslaného e-mailu.

Používání cookies

Webová stránka vzdelavani-pss.cz používá cookies k tomu, aby mohla sledovat preference návštěvníků a aby mohla podle toho optimalizovat webové stránky. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili naše stránky. Identifikuje se pouze Cookies na vašem počítači. Cookies slouží rovněž pro zobrazování relevantní reklamy. Používání Cookies můžete ve vašem počítači v internetovém prohlížeči zakázat.

Fotografie a video záznamy z kurzů/ seminářů

V případě, že pořizujeme záznam (fotografie, videozáznam) z konání kurzu/ semináře budete na tuto skutečnost upozorněni a vyzváni k souhlasu či nesouhlasu s jejím pořízením. Fotografie můžeme použít v propagačních materiálech, případně na webových stránkách. U těchto materiálů nikdy neuvádíme jména účastníků, jedině pokud by se jednalo o referenci a to na základě předchozího vědomého a svobodného souhlasu.

Reference, názory účastníků kurzu.

Reference (názory účastníků) zveřejňujeme s vědomím a na základě souhlasu účastníka, který referenci poskytl. Uveřejněné reference získáváme z vyplněných Hodnotících dotazníků, které archivujeme. Reference vybíráme způsobem, který má vypovídající a relevantní hodnoty k danému produktu.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou chráněny v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje.

Jak dlouho jsou vaše osobní údaje uloženy

Osobní údaje jsou zpracovávány po nezbytně nutnou dobu stanovenou právními předpisy.

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu trvání smlouvy, kterou jste s námi přihlášením na školení uzavřeli, tj. realizace vzdělávací aktivity, vydání osvědčení a fakturace.

Po skončení smluvního vztahu v uchovávání pokračujeme, jestliže pro nás tato povinnost plyne z právních předpisů (archivace vydaných osvědčení, prezenčních listin a účetnictví).

Dalším důvodem pro uchování osobních údajů i po skončení smluvního vztahu je uplatnění našeho nároku, který
i nadále přetrvává (např. evidence a vymáhání dlužné částky).

Předání osobních údajů dalším stranám

Vaše osobní údaje zůstávají v interní databázi a jsou zpracovávány pouze pro účely uvedené v odstavci "Jaké údaje jsou o vás zpracovávány, za jakým účelem, v jakém rozsahu". Dalším stranám nejsou předávány. Výjimku tvoří povinnost zpřístupnění vašich osobních údajů na vyžádání subjektům oprávněným dle zvláštních právních předpisů, například pověřeným pracovníkům MPSV ČR, FÚ, apod.

Jaká máte práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

Máte právo na přístup k osobním údajům, které jsou o vás zpracovávány, právo na opravu nepřesných či neúplných údajů, doplnění a změnu údajů, právo na výmaz osobních údajů (některé však je povinnost zpracovávat.
Viz odstavec "Jaké údaje jsou o vás zpracovávány, za jakým účelem, v jakém rozsahu"). Dále máte právo na omezení zpracování údajů, na přenositelnost svých údajů, právo na oznámení o porušení zabezpečení osobních údajů, právo vznést námitku proti zpracování údajů, či právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů.

Odhlášení ze zasílání letáků, článků a obchodních sdělení

Informace o činnosti a aktuální nabídce - e-maily, články, nabídky kurzů vám zasíláme, jste-li náš zákazník na základě našeho oprávněného zájmu. Pokud zákazníkem nejste, posíláme vám je jen na základě vašeho souhlasu.
V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v patičce každého zaslaného e-mailu.

Zachování mlčenlivosti

Dovolujeme si Vás ujistit, že o vašich osobních údajích zachováváme mlčenlivost.

Tyto zásady o ochraně a zpracování osobních údajů jsou platné od 01. 01. 2023.
Datum poslední aktualizace: 01. 01. 2023.