SDÍLENÍ 75

Podpůrná skupina pro zaměstnance sociálních služeb.

xxxx/ čas xxxx hodin/ ONLINE/ ZDARMA
téma: 

V PŘÍPADĚ VÍCE ZÁJEMCŮ Z JEDNÉ ORGANIZACE VYPLŇTE PRO KAŽDÉHO ÚČASTNÍKA ZVLÁŠŤ

Dobrý den, děkuji za Váš zájem o SDÍLENÍ 75

SDÍLENÍ 75 je pro Vás ZDARMA. Přihláška je závazná od okamžiku vaší registrace. Kliknutím na tlačítko "REZERVOVAT" vyjadřujete svůj souhlas s těmito podmínkami: Poučení o ochraně osobních údajů a udělení souhlasu s jejich zpracováním  a pravidly SDÍLENÍ 75 Viz níže.

PRAVIDLA SDÍLENÍ 75 

Účastí na SDÍLENÍ 75 (dále jen S75) dáváte najevo SOUHLAS s těmito pravidly:

 • Účastníci se mohou vyjadřovat k tématu, sdílet se se svými zkušenostmi, reagovat na příspěvky ostatních účastníků, můžete také jen mlčet a naslouchat.
 • Účastník si zajistí, po celou dobu S75 takový prostor, v němž nebude nikým rušen, a to včetně vypnutí mobilního telefonu a dalších rušivých vjemů.
 • Během S75 se účastník plně se věnuje jejímu průběhu (nevyřizuje telefonáty, e-maily, pracovní a jiné záležitosti atd.)
 • Nezbytnou podmínkou je, že každý účastník S75 má kvalitní internetové spojení, tj. včetně přenosu zvuku
  i obrazu (webkamera). Účastník se ve vlastním zájmu dostaví nejpozději 10 minut před začátkem S75,
  aby vyzkoušel funkčnost připojení. Pro případné technické problémy je vhodné mít k dispozici vlastní IT podporu. Anonymní účast na S75 (tj. bez funkční kamery a zvuku) není přípustná.
 • O průběhu S75 je účastník povinen zachovat mlčenlivost a anonymitu všech ostatních účastníků.
 • S75 nenahrazuje vzdělávací kurz, seminář, supervizi ani odbornou terapii. Účelem S75 je společné sdílení účastníků na dané téma a naslouchání.
 • Pořizovat jakékoliv audio/ video záznamy z S75 je zakázáno.
 • Projevy chování - urážky, projevy diskriminace apod. jsou zakázány. Skupina S75 je založena na vzájemném respektu a právu na vlastní názor.
 • V průběhu setkání S75 mluví vždy jen jeden účastník a sděluje své zkušenosti, které souvisí s tématem. Klade-li kdokoliv otázky, pak tyto směřují na všechny účastníky. Každý může mluvit, kolikrát chce. Každý
  právo mlčet po celou dobu setkání skupiny S75.
 • Cílem je cítit se na S75 dobře, v přátelském prostředí s lidmi, kteří pracují ve stejném oboru. Cílem je sdílet zkušenosti z praxe, získat nové příp., obohacující podněty ke své práci.

POUČENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A UDĚLENÍ SOUHLASU S JEJICH ZPRACOVÁNÍM 

Účastník kurzu, zájemce o kurz či zájemce o informace (dále jen "zájemce") dává tímto ve smyslu článku 7 Nařízení (EU) 2016/679 ve znění pozdějších předpisů (GDPR), souhlas se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů, které poskytuje správci osobních údajů, kterým je Marie Mikulajská, Rychnov na Moravě 171, 569 34 Rychnov na Moravě, IČ: 08985332 (dále jen "správce"). Zájemce tímto uvedenému správci poskytuje své osobní údaje, kterými jsou jméno, příjmení, titul a pracovní zařazení. Identifikační údaje zahrnují dále název organizace, příp. další informace. Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění výše stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Správce dále prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat automatizovaně prostřednictvím počítačů a počítačových programů a v písemné podobě.

UDĚLENÍ SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Já, zájemce o SDÍLENÍ 75, souhlasím s tím, aby mé osobní údaje byly zpracovány a použity správcem, nebo zaměstnancem správce, příp. smluvním partnerem správce. Tento souhlas uděluji na dobu neurčitou. Účel zpracování osobních údajů stanovený správcem, pro který tento souhlas poskytuji, je pro účely aktivit souvisejících se vzděláváním a nabídkou dalších akcí a kurzů. Jsem si vědom/a, že odvolání tohoto souhlasu je možné kdykoliv učinit písemně na mail info@vzdelavani-pss.cz. Zároveň je toto odvolání spojeno s nemožností absolvovat uvedený kurz či akci, nebo např., pozdější vyhotovení duplikátu osvědčení o absolvování kurzu. Prohlašuji, že jsem si vědom (a) svých práv podle článků 13-22 Nařízení (EU) 2016/679 ve znění pozdějších předpisů (GDPR), a prohlašuji, že všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů (zájemce), jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů. Souhlas je poskytnutý zaškrtnutím pole s nápisem "REZERVOVAT" v této přihlášce.