VZDĚLÁVÁNÍ | PRO | SOCIÁLNÍ | SLUŽBY

                                             WWW.VZDELAVANI-PSS.CZ

                            Souhlas se zasíláním nabídek pro poskytovatele sociálních služeb, jejich pracovníky a další zájemce.                                        Jedná se o zasílání nabídek aktuálních termínů kurzů, články a další příspěvky, které souvisí s činností vzdělavatele.

UDĚLENÍ SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

S ohledem na povinnost danou Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen "GDPR") a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen "zákon"),

Vás tímto žádáme o souhlas se zasíláním nabídek na vzdělávací akce (kurzy a semináře), konzultací, jiné vzdělávací akce podobného typu.

ZNĚNÍ SOUHLASU

Já, zájemce o kurz, souhlasím s tím, aby mé osobní údaje byly zpracovány a použity správcem, nebo zaměstnancem správce. Tento souhlas uděluji na dobu neurčitou. Účel zpracování osobních údajů stanovený správcem, pro který tento souhlas poskytuji, je pro účely aktivit souvisejících se vzděláváním a povinnou evidencí absolventů kurzů. Jsem si vědom/a, že odvolání tohoto souhlasu je možné kdykoliv učinit písemně na e-mail info@vzdelavani-pss.cz,  nebo písemně (dopisem).

Prohlašuji, že jsem si vědom/a svých práv podle Nařízení (EU) 2016/679 ve znění pozdějších předpisů (GDPR). Prohlašuji, že všechny údaje o mé osobě jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů (zájemce), jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů. Souhlas je poskytnut zaškrtnutím pole s nápisem "ODESLAT" v souhlasu se zasíláním nabídek a dále v přihlášce jednotlivých kurzů a seminářů.

POUČENÍ O PRÁVECH

Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět, například zasláním emailu na adresu info@vzdelavani-pss.cz s uvedením textu "odvolání souhlasu" do předmětu emailu nebo písemnou formou (dopisem)
  • požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
  • požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
  • vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
  • požadovat výmaz těchto osobních údajů
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů

POUČENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A UDĚLENÍ SOUHLASU S JEJICH ZPRACOVÁNÍM

Účastník kurzu, zájemce o kurz či zájemce o informace (dále jen "zájemce") dává tímto v souladu s dokumentem Nařízení (EU) 2016/679 ve znění pozdějších předpisů (GDPR), souhlas se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů, které poskytuje správci osobních údajů, kterým je Marie Mikulajská, Rychnov na Moravě 171, 569 34, Rychnov na Moravě, IČ: 08985332 (dále jen "správce").

Zájemce tímto uvedenému správci poskytuje své osobní údaje, kterými jsou jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, pracovní zařazení. Identifikační údaje objednávajícího zahrnují dále název organizace, její IČ, adresu a další kontaktní údaje (e-mail, telefon).

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění výše stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, za jakým byly shromážděny. Správce dále prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat automatizovaně prostřednictvím počítačů a počítačových programů a v písemné podobě.

Více o GDPR a ochraně osobních údajů ZDE Ochrana osobních údajů